Legal Buzz – Ridicarea restricțiilor de intrare în țară pentru terți și apatrizi

În continuarea informării pe care am realizat-o ieri cu privire la noile modificări din starea de alertă, amintim că după emiterea H.G. nr. 580/2021 au fost ridicate restricțiile de intrare în țară pentru terți și apatrizi.

Prin cetățean străin se înțelege, potrivit O.U.G. nr. 194/2002, persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene iar prin apatrid se înțelege străinul care nu are cetăţenia niciunui stat.

În conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 7 din Anexa nr. 3 a H.G. 531/2021, a fost interzisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizi, cu următoarele excepții:

a)membri de familie ai cetăţenilor români;

b)membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c)persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d)persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e)personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestuia care îl însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f)persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g)pasageri care călătoresc din motive imperative;

h)persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;

i)străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j)străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k)străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant maritim şi fluvial;

l)membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m)membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Astfel, de astăzi, 1 iunie 2021, cetățenii străini și apatrizii nu mai trebuie să se afle în situațiile restrictive prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 7 din actul normativ menționat anterior, ci este suficient să îndeplinească condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 194/2002 și Regulamentul UE nr. 399/2016 privind cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

Cel mai important efect al acestei măsuri este cel de rezolvare a situației juridice rezultată din imposibilitatea intrării în țară a cetățenilor străini cu cetățenie moldovenească și sârbă pentru a-și vizita rudele ori de a rezolva alte probleme.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri ne puteți scrie la adresa contact@ailaw.ro.